Walczymy o czyste lasy!

W sobotnie popołudnie 22 lutego 2020r. członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Woli Dereźniańskiej, wraz z OSP Ruda Solska, OSP Dereźnia oraz grupą Biłgoraj Eko Challange, a także mieszkańcami pobliskich miejscowości, zebrali się w celu posprzątania okolicznych lasów które otaczają nasze domostwa. Miłym zaskoczeniem była wysoka frekwencja, ponieważ zebrało się 30 druhów, oraz ponad 30 mieszkańców, łącznie kilkadziesiąt osób. Zaskoczeniem była także ilość śmieci jaka została zebrana, po 3 godzinach powstały 2 duże skupiska zapełnionych worków. Ogromnym wsparciem i ułatwieniem był transport przyczepką zebranych worków w miejsce składowania, podziękowania należą się Sołtysowi Woli Dereźniańskiej – Henrykowi Rzeźnikowi, który zorganizował logistykę, a także Wójtowi Gminy Biłgoraj- Wiesławowi Różyńskiemu za patronat nad wydarzeniem. Dziękujemy także Piotrowi Swacha z grupy Biłgoraj Eko Challange za nagłośnienie akcji w mediach, oraz wszystkim osobom które włączyły się w akcję na rzecz sprzątania naszego środowiska. Jak zapewnia OSP Wola Dereźniańska – na tym nie kończymy, w planach są inne akcje związane z ochroną środowiska. Na koniec wszyscy zebrali się pod remizą w Woli Dereźniańskiej na poczęstunek.

Akcja sprzątania lasu

22.02.2020r. o godzinie 14:00 spotykamy się pod Szkołą Podstawową w Woli Dereźniańskiej. Na miejscu zbiórki zostaną rozdane rękawice oraz worki do segregacji odpadów. Po przeprowadzonym sprzątaniu lasu, worki ze śmieciami zostaną przewiezione ciągnikiem rolniczym z przyczepą na miejsce składowania, z którego w poniedziałek służby komunalne odbiorą zebrane śmieci. Na koniec zapraszamy wszystkich uczestników na gorącą kiełbaskę z ogniska przy remizie OSP Wola Dereźniańska.

Ogłoszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Dereźniańskiej wraz z grupą Biłgoraj Eko Challange w dniu 22.02.2020r. o godzinie 14:00 zapraszają wszystkich chętnych mieszkańców do pomocy w sprzątaniu wyznaczonych obszarów oraz terenów przyległych do drogi łączącej Wolę Dereźniańską z Dereźnią. W akcji sprzątania uczestniczyć będą druhowie z OSP w Rudzie Solskiej oraz OSP w Dereźni. Dodatkowo swą pomoc zaoferowała Gmina Biłgoraj, która zaopatrzy nas w kontener oraz worki na śmieci. Zbiórka o godzinie 14:00 pod Szkołą Podstawową w Woli Dereźniańskiej. Zapraszamy !

Fundacja „Pomóżmy Dzieciom” – darowizna pieniężna dla MDP.

W grudniu ubiegłego roku, Fundacja „Pomóżmy Dzieciom” ofiarowała darowiznę pieniężną w kwocie 645 zł na zakup ubrań dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Dereźniańskiej. Zarząd OSP oraz członkowie MDP składają serdeczne podziękowania dla Fundacji za wsparcie finansowe. Dziękujemy!

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019

W dniu 7 lutego 2020r. w remizie OSP w Woli Dereźniańskiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za ubiegły rok. Wśród zaproszonych gości na zebranie przybył Wójt Gminy Biłgoraj- Wiesław Różyński, Radny Gminy Biłgoraj – Piotr Harasim, a także Sołtys miejscowości Wola Dereźniańska – Henryk Rzeźnik. Udzielenie absolutorium dla zarządu OSP zostało przegłosowane jednogłośnie.

W trakcie zebrania najwięcej czasu zostało poświęcone na kwestie wolnych wniosków oraz dyskusji, w planie działania na przyszły rok zostały zawarte następujące kwestie:

-Kasacja aktualnego pojazdu marki ŻUK,
-Modernizacja i rozbudowa garażu,
-Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP ze środków pozyskanych z zewnątrz przy udziale Gminy Biłgoraj,
-Sprzątanie lasów oraz przydrożnych rowów przez strażaków z porozumieniem z grupą „Biłgoraj Eko Challange”,
-Udział w zawodach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
-Pozyskanie dotacji na zakup sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości przez Gminę Biłgoraj,
-Szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków,
-Udział strażaków w Pielgrzymce do Częstochowy.

Wszystkim przybyłym gościom, strażakom a także członkom MDP dziękujemy za obecność.

Dofinansowanie z PZU „Pomoc To Moc”

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Dereźniańskiej otrzymała 10000 zł (dziesięć tysięcy złotych) od PZU w ramach programu „Pomoc To Moc”, na zakup niezbędnego sprzętu, m.in: motopompa pływająca Niagara 2, torba medyczna PSP R1 oraz pilarka Stihl MS 180. W dniu 07.01.2020r. sprzęt dotarł do naszej remizy i został wprowadzony do podziału bojowego. Zarząd oraz druhowie OSP, dziękują firmie PZU za okazane wsparcie!

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Dereźniańskiej, zaprasza druhów OSP Wola Dereźniańska na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 07.02.2020r. o godzinie 19:00 w budynku remizy OSP.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Powitanie gości.
 3. Uczczenie minutą ciszy druhów, którzy odeszli z naszych szeregów.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie porządku zebrania.
 6. Sprawozdanie z działalności za rok 2019
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2019
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 9. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2020
 10. Dyskusja
 11. Udzielenie absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy.
 12. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 13. Wolne wnioski.
 14. Podjęcie uchwał i wniosków do realizacji.
 15. Zakończenie zebrania.

Wsparcie OSP przez PZU „Pomoc To Moc”

Miło nam poinformować, że Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Dereźniańskiej, otrzymała dofinansowanie od firmy PZU w ramach programu „Pomoc to Moc”. Dzięki wsparciu finansowemu zostanie zakupiony niezbędny sprzęt do ratowania zdrowia, życia i mienia ludzkiego. Podpisanie umowy miało miejsce w dniu 04.11.2019r. Dziękujemy!