Akcja sprzątania lasu

22.02.2020r. o godzinie 14:00 spotykamy się pod Szkołą Podstawową w Woli Dereźniańskiej. Na miejscu zbiórki zostaną rozdane rękawice oraz worki do segregacji odpadów. Po przeprowadzonym sprzątaniu lasu, worki ze śmieciami zostaną przewiezione ciągnikiem rolniczym z przyczepą na miejsce składowania, z którego w poniedziałek służby komunalne odbiorą zebrane śmieci. Na koniec zapraszamy wszystkich uczestników na gorącą kiełbaskę z ogniska przy remizie OSP Wola Dereźniańska.

Ogłoszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Dereźniańskiej wraz z grupą Biłgoraj Eko Challange w dniu 22.02.2020r. o godzinie 14:00 zapraszają wszystkich chętnych mieszkańców do pomocy w sprzątaniu wyznaczonych obszarów oraz terenów przyległych do drogi łączącej Wolę Dereźniańską z Dereźnią. W akcji sprzątania uczestniczyć będą druhowie z OSP w Rudzie Solskiej oraz OSP w Dereźni. Dodatkowo swą pomoc zaoferowała Gmina Biłgoraj, która zaopatrzy nas w kontener oraz worki na śmieci. Zbiórka o godzinie 14:00 pod Szkołą Podstawową w Woli Dereźniańskiej. Zapraszamy !

Fundacja „Pomóżmy Dzieciom” – darowizna pieniężna dla MDP.

W grudniu ubiegłego roku, Fundacja „Pomóżmy Dzieciom” ofiarowała darowiznę pieniężną w kwocie 645 zł na zakup ubrań dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Dereźniańskiej. Zarząd OSP oraz członkowie MDP składają serdeczne podziękowania dla Fundacji za wsparcie finansowe. Dziękujemy!

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019

W dniu 7 lutego 2020r. w remizie OSP w Woli Dereźniańskiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za ubiegły rok. Wśród zaproszonych gości na zebranie przybył Wójt Gminy Biłgoraj- Wiesław Różyński, Radny Gminy Biłgoraj – Piotr Harasim, a także Sołtys miejscowości Wola Dereźniańska – Henryk Rzeźnik. Udzielenie absolutorium dla zarządu OSP zostało przegłosowane jednogłośnie.

W trakcie zebrania najwięcej czasu zostało poświęcone na kwestie wolnych wniosków oraz dyskusji, w planie działania na przyszły rok zostały zawarte następujące kwestie:

-Kasacja aktualnego pojazdu marki ŻUK,
-Modernizacja i rozbudowa garażu,
-Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP ze środków pozyskanych z zewnątrz przy udziale Gminy Biłgoraj,
-Sprzątanie lasów oraz przydrożnych rowów przez strażaków z porozumieniem z grupą „Biłgoraj Eko Challange”,
-Udział w zawodach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
-Pozyskanie dotacji na zakup sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości przez Gminę Biłgoraj,
-Szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków,
-Udział strażaków w Pielgrzymce do Częstochowy.

Wszystkim przybyłym gościom, strażakom a także członkom MDP dziękujemy za obecność.

Dofinansowanie z PZU „Pomoc To Moc”

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Dereźniańskiej otrzymała 10000 zł (dziesięć tysięcy złotych) od PZU w ramach programu „Pomoc To Moc”, na zakup niezbędnego sprzętu, m.in: motopompa pływająca Niagara 2, torba medyczna PSP R1 oraz pilarka Stihl MS 180. W dniu 07.01.2020r. sprzęt dotarł do naszej remizy i został wprowadzony do podziału bojowego. Zarząd oraz druhowie OSP, dziękują firmie PZU za okazane wsparcie!

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Dereźniańskiej, zaprasza druhów OSP Wola Dereźniańska na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 07.02.2020r. o godzinie 19:00 w budynku remizy OSP.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Powitanie gości.
 3. Uczczenie minutą ciszy druhów, którzy odeszli z naszych szeregów.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie porządku zebrania.
 6. Sprawozdanie z działalności za rok 2019
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2019
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 9. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2020
 10. Dyskusja
 11. Udzielenie absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy.
 12. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 13. Wolne wnioski.
 14. Podjęcie uchwał i wniosków do realizacji.
 15. Zakończenie zebrania.