Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Dereźniańskiej, zaprasza druhów OSP Wola Dereźniańska na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 07.02.2020r. o godzinie 19:00 w budynku remizy OSP.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Powitanie gości.
 3. Uczczenie minutą ciszy druhów, którzy odeszli z naszych szeregów.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie porządku zebrania.
 6. Sprawozdanie z działalności za rok 2019
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2019
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 9. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2020
 10. Dyskusja
 11. Udzielenie absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy.
 12. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 13. Wolne wnioski.
 14. Podjęcie uchwał i wniosków do realizacji.
 15. Zakończenie zebrania.
Posted by: admin on